* Kế hoạch V/v điều tra lần vết đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2022-2023

- Mẫu phiếu thu thập ý kiến của HSSV (tải xuống)