* Thời khoá biểu tuần 12 (từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023)

- Thời khóa biểu khoa Cơ khí (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Điện điện tử (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa CNTT (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Kinh tế - Xây dựng (Tải xuống)

- Thời khóa biểu Khoa Lâm - Nông nghiệp (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa KHCB (Tải xuống)