* Thời khoá biểu tuần 08 (từ ngày 18/9/2023 đến 24/9/2023)

- Thời khóa biểu khoa Cơ khí (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Điện điện tử (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa CNTT (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa Kinh tế - Xây dựng (Tải xuống)

- Thời khóa biểu Khoa Lâm - Nông nghiệp (Tải xuống)

- Thời khóa biểu khoa KHCB (Tải xuống)