Kế hoạch công tác tháng

Kế hoạch công tác tháng 8/2021

- Kế hoạch công tác tháng 4/2021

- Kế hoạch công tác tháng 6/2021

- Kế hoạch triển khai thực hiện Văn hóa ứng xử trong Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên, giai đoạn 2020-2025