* CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC NGHỀ

- Xem danh sách các xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi <tại đây>