• Lâm sinh

LÂM SINH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thời gian đào tạo: 2,5 năm; Thời lượng: 2.500 giờ (105 Tín chỉ)

I. Nội dung chương trình

MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành /thực tập

/thí nghim /bài tập

/thảo lun

Thi/ Kiểm tra

I

Môn học chung

22

450

199

224

27

MH 01

Chính trị

5

90

60

24

6

MH 02

Pháp luật

2

30

22

6

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4

75

36

36

3

MH 05

Tin học

3

75

17

54

4

MH 06

Tiếng Anh

6

120

60

52

8

II

Môn học, mô đun chuyên môn

83

2.050

566

1.403

81

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

24

470

240

206

24

MH 07

Sinh lý thực vật

4

60

56

0

4

MH 08

Thực vật rừng

4

85

36

45

4

MH 09

Sinh thái rừng và môi trường

4

85

36

45

4

MH 10

Đất và phân bón

4

90

28

58

4

MH 11

Đo đạc

4

90

28

58

4

MH 12

Lâm nghiệp xã hội

4

60

56

0

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

51

1.380

276

1.055

49

MĐ 13

Vườn ươm cây giống

3

75

14

58

3

MĐ 14

Hạt giống cây rừng

3

75

14

58

3

MĐ 15

Tạo cây giống từ hạt

5

135

19

112

4

MĐ 16

Tạo cây giống bằng giâm, chiết, ghép

5

135

19

112

4

MĐ 17

Vi nhân giống cây trồng

3

70

19

48

3

MĐ 18

Thiết kế trồng và khai thác rừng

3

70

19

48

3

MĐ 19

Trồng và chăm sóc rừng

6

160

19

137

4

MĐ 20

Nuôi dưỡng, phục hồi rừng

3

70

19

48

3

MĐ 21

Quản lý bảo vệ rừng

3

70

19

48

3

MĐ 22

Khai thác gỗ và tre nứa

3

75

19

53

3

MĐ 23

Nông lâm kết hợp

3

75

19

53

3

MH 24

Khuyến nông lâm

4

60

57

0

3

MĐ 25

Thực tập sản xuất

7

310

20

280

10

II.3

Môn học, mô đun tự chọn
(chọn 2 trong 4 mô đun)

8

200

50

142

8

MĐ 26

Trồng rau an toàn

4

100

25

71

4

MH 27

Kinh tế nông lâm

4

100

25

71

4

MĐ 28

Kỹ thuật cây cao su

4

100

25

71

4

MĐ 29

Trồng nấm

4

100

25

71

4

Tổng cộng

105

2.500

765

1.627

108

II. Nội dung thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi (Phút)

1

Chính trị

Tự luận

120

2

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp

60 - 180

3

Thực hành nghề nghiệp

Kỹ năng nghề

240 - 480