Khoa Kinh Tế

Nghề Kế toán doanh nghiệp, Nghề Công tác xã hội, Bộ môn chung: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ
    1. Tên đơn vị: KHOA KINH TẾ
    2. Địa chỉ: Phố 15- phường thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ
    3. Số điện thoại:           
    4. Email: 
khoakinhtetcn@gmail.com
II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ
- Chuyên môn: Nghề Kế toán doanh nghiệp, Nghề Công tác xã hội, Bộ môn chung: Chính trị, Pháp luật, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.
- Chức năng nhiệm vụ: Giảng dạy, hướng nghiệp.
III. NHÂN SỰ CỦA KHOA

STT Họ và Tên Năm sinh Dân tộc Trình độ SĐT Email Chức vụ
 
1 Ly Thị Minh Phượng 1966 Lô lô Đại học 0914176725 phuonglinhlien@gmail.com Trưởng khoa
2 Hà Thị Như Hoa 1988 Thái Thạc sỹ 0946054364 hoaxinhlove88@gmail.com  
3 Phạm Thị Hằng 1984 Kinh Thạc sỹ 01287189485 hangpham1707@gmail.com  
4 Nguyễn Thị Loan Phượng 1984 Kinh Thạc sỹ 0916605078 nguyenloanphuong@gmail.com  
5 Thái Thị Thanh Thúy 1970 Kinh Đại học 0912028629 thaithuy42@gmail.com  
6 Phạm Trăng Thu 1990 Kinh Đại học 0973455827 phamtrangthu041090@gmail.com  
7 Hoàng Thị Kim Luyến 1979 Kinh Đại học 01636316429 luyendb.hoang@gmail.com  
8 Khổng Thị Thu Thủy 1983 Kinh Đại học 0918075127    
9 Lù Văn Hưng 1988 Thái Đại học 0983747233 luhung3010@gmail.com  
10 Nguyễn Minh Đức 1982 Kinh Đại học 0944444025 nguyenminhduc290582@gmail.com