Thông tin tuyển sinh

 

 

- Download Thông báo tuyển sinh và Đào tạo nghề nghiệp - Năm 2024 <tại đây>
- Download thông tin mô tả ngành nghề Đào tạo <tại đây>
- Download chế độ chính sách đối với người học nghề <tại đây>
- Download sách các xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi <tại đây>
- Download phiếu đăng ký xét tuyển Giáo dục nghề nghiệp <tại đây>
- Download đơn xin học nghề Đào tạo sơ cấp  <tại đây>