• Khung chương trình Đào tạo trình độ Cao đẳng

TT

TÊN NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1

 Điện công nghiệp

<Xem chi tiết>

2

 Công nghệ ô tô

<Xem chi tiết>

3

 Công nghệ thông tin

<Xem chi tiết>

4

 Kỹ thuật xây dựng

<Xem chi tiết>

5

 Lâm sinh

<Xem chi tiết>

6

 Kế toán doanh nghiệp

<Xem chi tiết>

7

 Công tác xã hội

<Xem chi tiết>