Tài liệu Hệ thống Bảo đảm chất lượng

100%

 

Tên đơn vị
Danh mục tài liệu
Ký hiệu
Tải về
  1. Tài liệu BĐCL trường
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Trường.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Trường.
  - Chính sách chất lượng.
  - Sổ tay bảo đảm chất lượng.
  - Quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng.
  - Quy trình kiểm soát tài liệu.
  - Quy trình kiểm soát hồ sơ.
  - Quy trình đánh giá nội bộ.
  - Quy trình hành động khắc phục.
  - Quy trình hành động phòng ngừa.
MT/01/CĐNĐB
KH/02/CĐNĐB
CS/03/CĐNĐB
ST/04/CĐNĐB
QT/01/CĐNĐB
QT/02/CĐNĐB
QT/03/CĐNĐB
QT/04/CĐNĐB
QT/05/CĐNĐB
QT/06/CĐNĐB
  2. Phòng Đào tạo - NCKH
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Đào tạo – NCKH
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Đào tạo – NCKH
  - Quy trình Lập kế hoạch đào tạo khóa học và thời khóa biểu
  - Quy trình Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
  - Quy trình Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên
  - Quy trình Tổ chức học bù, học lại mô đun, môn học
  - Quy trình Thực tập cơ sở của HSSV
MT/01/ĐT
KH/02/ĐT
 
QT/01/ĐT
QT/02/ĐT
 
QT/03/ĐT
 
QT/04/ĐT
QT/05/ĐT
  3. Phòng Công tác Học sinh Sinh viên
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Công tác học sinh, sinh viên
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Công tác học sinh, sinh viên
  - Quy trình Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV 
  - Quy trình sinh hoạt lớp.
  - Quy trình Giải quyết các yêu cầu của HSSV.
  - Quy trình Xét, cấp chế độ chính sách cho người học.
  - Quy trình Khảo sát học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.
  - Quy trình Quản lý, cấp phát bằng, chứng chỉ cho người học 
  - Quy trình tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV
  - Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.
MT/01/HSSV
 
KH/02/HSSV
 
QT/01/HSSV
QT/02/HSSV
QT/03/HSSV
QT/04/HSSV
QT/05/HSSV
QT/06/HSSV
QT/07/HSSV
QT/08/HSSV
  4. Phòng Tổ chức cán bộ
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022 của Phòng Tổ chức cán bộ.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Tổ chức cán bộ
  - Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo quản lý hằng năm
  - Quy trình đánh giá mức độ hài lòng của viên chức, người lao động và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong Trường
  - Quy trình lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu viên chức để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ quản lý phòng, khoa, trung tâm.
  - Quy trình nghỉ phép năm
  - Quy trình giải quyết các yêu cầu của viên chức và người lao động
  - Quy trình nâng mức phụ cấp thâm niên nghề
MT/01/TCCB
KH/02/TCCB
 
QT/01/TCCB
QT/02/TCCB
 
QT/03/TCCB
 
QT/04/TCCB
QT/05/TCCB
QT/06/TCCB
  5. Phòng Hành chính - Quản trị
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Hành chính – Quản trị
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Hành chính – Quản trị
  - Quy trình mua sắm, quản lý, cấp phát tài sản, vật tư, hàng hóa
  - Quy trình Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật
  - Quy trình Quản lý phòng học, nhà xưởng và kho
  - Quy trình quản lý văn bản hành chính nội bộ
MT/01/HCQT
KH/02/HCQT
 
QT/01/HCQT
QT/02/HCQT
 
QT/03/HCQT
QT/04/HCQT
  6. Phòng Kế toán - Tài vụ
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Kế toán - Tài vụ
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Phòng Kế toán - Tài vụ
  - Quy trình thu học phí
  - Quy trình thanh quyết toán trực tiếp
  - Quy trình đi công tác và thanh toán chế độ công tác phí.
  - Quy trình kiểm kê tài sản, thiết bị
  - Quy trình thanh lý tài sản, thiết bị
MT/01/KTTV
KH/02/KTTV
 
QT/01/KTTV
QT/02/KTTV
QT/03/KTTV
QT/04/KTTV
QT/05/KTTV
  7. Khoa Cơ khí
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Cơ khí.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Cơ khí.
MT/01/K.CK
KH/02/K.CK
  8. Khoa Điện
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Điện.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Điện
MT/01/K.Đ
KH/02/K.Đ
  9. Khoa Công nghệ thông tin
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Công nghệ thông tin.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Công nghệ thông tin.
MT/01/K.CNTT
KH/02/K.CNTT
  10. Khoa Xây dựng
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Xây dựng
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Xây dựng
MT/01/K.XD
KH/02/K.XD
  11. Khoa Lâm Nông nghiệp
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Lâm – Nông nghiệp
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Lâm – Nông nghiệp
.MT/01/K.LNN
KH/02/K.LNN
  12. Khoa Kinh tế
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Kinh tế.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Kinh tế.
MT/01/K.KT
KH/02/K.KT
  13. Khoa Văn hóa cơ bản
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Văn hóa cơ bản.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Khoa Văn hóa cơ bản
MT/01/K.VHCB
KH/02/K.VHCB
  14. Trung tâm tin học ngoại ngữ
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ
  - Quy trình tuyển sinh của Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ.
  - Quy trình tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo
MT/01/THNN
KH/02/THNN
 
QT/01/THNN
QT/02/THNN
  15. Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ
  - Mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB
  - Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 2022 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe CGĐB.
  - Quy trình Quản lý, cấp phát chứng chỉ cho học viên.
  - Quy trình quản lý xe ô tô tập lái.
  - Quy trình quản lý xe ô tô sát hạch
MT/01/ĐTLX
 
KH/02/ĐTLX
 
QT/01/ĐTLX
QT/02/ĐTLX
QT/03/ĐTLX

 

 

 

°
1303 người đang online
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
137 người đã bình chọn